Rize Valisi Kemal Çeber’den TDV’ye Kurban Bağışı

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı­na ve­kâ­let yo­luy­la kur­ban ba­ğı­şın­da bu­lun­du.

Rize Valisi Kemal Çeber’den TDV’ye Kurban Bağışı
Rize Valisi Kemal Çeber’den TDV’ye Kurban Bağışı GÜNDEMRİZE / Tarafsız, ilkeli ve dürüst haber!

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş­bir­li­ğin­de "Kur­ba­nı­nı Pay­laş Kar­de­şin­le Ya­kın­laş" slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lan ve­kâ­let­le kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nu­na, ön­ce­ki yıl­lar­da ol­du­ğu gibi bu yıl da des­tek olan Rize Va­li­si Kemal Çeber, kur­ban ve­kâ­le­ti­ni Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si­ne verdi.

Vali Çeber’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret eden İl Müf­tü­sü ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şube Baş­ka­nı Naci Çak­mak­çı, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ta­ra­fın­dan "Kur­ba­nı­nı Pay­laş, Kar­de­şin­le Ya­kın­laş" slo­ga­nıy­la sür­dü­rü­len ve­kâ­let­le kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nu hak­kın­da bilgi verdi.

Vali Çeber, ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me­le­rin ar­dın­dan “Ül­ke­miz­de ve yurt dı­şın­da on­lar­ca ül­ke­de İslami usul­le­re göre Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı gü­ven­ce­siy­le ke­si­len ve da­ğı­tı­lan kur­ban­lar­la ih­ti­yaç sa­hi­bi mil­yon­lar­ca ki­şi­nin yüzü gü­lü­yor. Bu ve­si­le ile Rize Va­li­si ola­rak bu yıl da kur­ba­nı­mı Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı’na ba­ğış­lı­yo­rum. Ke­se­ce­ği kur­ba­nı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mı­za yar­dım­cı olmak, bu iba­de­tin dini hü­küm­ler doğ­rul­tu­sun­da ve ama­cı­na uygun şe­kil­de ifa­sı­nı sağ­la­mak için “Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ile Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş­bir­li­ğin­de” ve­kâ­let yo­luy­la kur­ban kesim or­ga­ni­zas­yo­nu­na hal­kı­mı­zın da il­gi­si­ni bek­li­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı, Vali Kemal Çeber’e kur­ban ba­ğı­şı mak­bu­zu­nu tak­dim etti.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ardeşen Belediyesi’nden Fırtına Mahallesine 20.6 Milyonluk Yatırım
Ardeşen Belediyesi’nden Fırtına Mahallesine 20.6 Milyonluk Yatırım
Çay bahçelerinin budanması 7 yıl uzatıldı
Çay bahçelerinin budanması 7 yıl uzatıldı